Index of /tiskove-zpravy-2019/TZ-37-2019-08-11-HC-DUKLA-PRAHA